สมาชิกใหม่ของครอบครัว Music Concept Chat Via Facebook , Tel: 02 255 6448 , Line@

ประกาศรายชื่อผู้ที่มาร่วมกิจกรรม Music Concept Live with Copter & Serious Bacon

Boxx Music Show

ประกาศรายชื่อผู้ที่มาร่วมกิจกรรม Music Concept Live with Copter & Serious Bacon

Serious Bacon (จำนวน 20 ท่าน)

 1. บัณฑิตา โชติรัตน์
 2. ศิรินทิพย์ โชติลือ
 3. พงศกร ศรีปริพัฒน์
 4. นพณิตา ฉิมบ้านไร่
 5. สิรภัทร มะหะหมัด
 6. ธนบัตร ชื่นจิตต์
 7. อาริตา ศรีบุระ
 8. กุลณัฐ มณีพันธ์
 9. ญาณิศา ประจุศิลป
 10. ปุญชรัสมิ์ อุกฤษ
 11. ณัฏฐณิชา วงศาโรจน์
 12. ณัฐภรณ์ อยู่ยั่งยืน
 13. ชีวาพร บุณยฤทธิ์
 14. ธนกร หงษ์กุลบุตร
 15. สิริอร วรดี
 16. พงษ์ธนิน โชติวิริยะพรกุล
 17. กัญญาพัชร สุขเจริญ
 18. ณัฐวุฒิ โคมกระจ่าง
 19. นายณัฐพงษ์ รอดเขียว
 20. อมรรัตนเอง เข่งค้า

Copter (จำนวน 20 ท่าน)

 1. ณัฐชนันท์ อินทำ
 2. ทิพย์ธัญญา วงศ์สวัสดิ์
 3. นาย ศุภณัฐ ปานแอ๊ต
 4. นางสาววรรณพร พรหมศิริ
 5. วีรดา วิชชุปกรณ์
 6. นายณัฐพนธ์ ศิริวัฒน?
 7. อิสริยาภรณ์ สุฤทธิ์
 8. ธารภร พรมณีรัตน
 9. น.ส.วิระชา บำรุงราษฎร์
 10. ชลธิชา ศรีฤทธิ์
 11. ชลวสา วิรยศิริ
 12. เพ็ญพิมล วิวัฒน์ศรี
 13. นพณิตา ฉิมบ้านไร่
 14. ศิรภัสสร วีระวัฒน์
 15. นางสาวณัฎฐนิช ยุทธศรีมาลา
 16. ชนิตา ชมภู่
 17. ธนัญญา ทองภูสวรรค์
 18. กัญญณัช แจ่มสุวรรณ
 19. ชยพล เปี่ยมวุฒิ
 20. Sirintip Chotlue

ผู้ที่มีรายชื่อ สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ CraftstudiO ชั้น 5 CentralwOrld ตรงข้ามร้าน Music Concept ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา 15:00 น. – 15:20 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ และให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองได้ลงทะเบียนแทน

สำรอง Serious Bacon

 1. อัจจิมา แสงนิล
 2. สุนิสา บุญมา
 3. พัทธ์กมล ดวงแก้ว
 4. นาย ชิษณุชา บุญประสารฤทธิ์
 5. ธนพล คงตระกูล
 6. ณัฐพล เรืองรุ่ง
 7. พรรณี ประชุม
 8. พรปภัสร์ ดวงเพชรแสง
 9. ปภิณวิช นาคสุขุม
 10. นางสาวพัขราภรณ์

สำรอง Copter

 1. กรกมล บุตรวงษ์
 2. Kanyarat Sirijintana
 3. ณัฏฐณิชา วงศาโรจน์
 4. วิชญาดา มาพร
 5. กานติศา โชคมานุสรณ์
 6. ปุญชรัสมิ์ อุกฤษ
 7. ณัฐชา กันศัสตราชัยศรี
 8. วิรัชยา ยศต๊ะนิล
 9. บัณฑิตา โชติรัตน์
 10. ภัทรลดา ชะรานรัมย์

**กรุณาสวม Mask ทุกครั้งตามมาตการ Covid 19 หากไม่มี Mask ขอสงวนสิทธิให้กับผู้ที่มี Mask ก่อน

**ส่วนใครที่ไม่ได้มาก็สามารถชมบริเวณรอบๆ งานได้ หรือชมผ่าน Page Music Concept ได้เช่นกัน

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*